9

Brain Powered, C-255

add Your note 
Lot description
Estimations: 329 - 395 EUR | 1 500 - 1 800 PLN

Komplet prac składający się z dwu ręcznie malowanych folii celuloidowych, ręcznie malowanego tła na kartonie oraz rysunku animatora. Prace zostały użyte do produkcji japońskiej serii anime “Brain Powered” (ブレンパワード) w reżyserii Yoshiyuki Tomino, opartej o scenariusz mangi pod tym samym tytułem (scenariusz Yoshiyuki Tomino, ilustracje Yukiru Sugisaki). Wyprodukowało studio Sunrise (1998) dla WOWOW, Animax, Bandai Channel.

Technika: farby emulsyjne na folii celuloidowej, gwasz na kartonie, kredka i ołówek.

Wymiary: 25,5 x 33 cm.

Auction
Aukcja Sztuki Animacji, #4
gavel
Date
19 April 2020
date_range
Start price
154 EUR
Estimations
329 - 395 EUR
1 500 - 1 800 PLN
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 17 | Favourites: 0
Auction

Art Komiks

Aukcja Sztuki Animacji, #4
Date
19 April 2020
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 500
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji internetowej, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone bądź należące do Galerii ArtKomiks.pl Sp. z o.o.


2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć:

Galeria – ArtKomiks.pl Sp. z o.o., zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia we Wrocławiu pod numerem 569592.

Estymacje – orientacyjna wartość przedmiotu aukcji wyrażona za pomocą przedziału cen, podana na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu aukcji.

Przedmiot Aukcji – dzieło sztuki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klientów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych bądź/i należące do Galerii.

Cena Wywoławcza – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu. Niektóre aukcje są wolne od ceny wywoławczej.

Cena Rezerwowa a także Cena Minimalna – cena znana Galerii, która musi zostać osiągnięta by przedmiot aukcji został sprzedany.

Cena Zakupu – to cena całkowita do zapłaty, która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji.

Cena Uzyskana – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera.

Sprzedający – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub osobistego reprezentanta). Sprzedającym może być także Galeria.

Uczestnik – osoba zarejestrowana w serwisie aukcyjnym pod adresem onebid.pl, biorąca udział w aukcji.

Nabywca – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży pozaukcyjnej.

Aukcjoner – osoba upoważniona przez Galerię do prowadzenia aukcji.

Umowa – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Galerią a Nabywcą z chwilą zakończenia aukcji, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty w wyznaczonym na przeprowadzenie aukcji czasie.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI

1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

2. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Galerii.

3. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zweryfikowane przez Galerię, w szczególności te, które dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań wobec Galerii lub osoby, wobec których złożono wiarygodne referencje.

4. Galeria może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości na podstawie dokumentów.

5. Galeria zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyny.


4. UDZIAŁ W AUKCJI INTERNETOWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM

1. Galeria w ramach strony onebid.pl udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem z innymi zarejestrowanymi w serwisie Uczestnikami.

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 jest zarejestrowanie się przez Uczestnika na stronie internetowej onebid.pl. W niektórych przypadkach dodatkowo konieczne może być zweryfikowanie swojej tożsamości oraz zdefiniowanie sposobu zapłaty za wygrane Przedmioty aukcji.

3. Galeria dołoży wszelkich starań by aukcja internetowa przebiegała bez żadnych zakłóceń.

4. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczególności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie Uczestnika lub operatora łącza internetowego, w tym administratora serwisu onebid.pl, z którego korzysta Uczestnik. Galeria nie ponosi też odpowiedzialności za inne, niezależne od Galerii przyczyny zakłócenia aukcji.

5. Zabrania się podczas korzystania ze strony aukcyjnej wykorzystywania rozwiązań technicznych zakłócających przebieg aukcji, w tym korzystania z robotów internetowych uczestniczących w aukcji w sposób automatyczny.


5. ORGANIZACJA AUKCJI

1. Galeria na stronie onebid.pl opublikuje ogłoszenie informacyjne, w którym poda do wiadomości termin aukcji, czas jej trwania oraz katalog Przedmiotów Aukcji.

2. Galeria jest uprawniona do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu bez podania przyczyny.


6. PRZEDMIOT AUKCJI

1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu: działa sztuki i przedmioty kolekcjonerskie.

2. Galeria może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.

3. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji.

4. Przed aukcją Galeria opublikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej aukcji. Galeria zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.

5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez ekspertów posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone pracą zawodową.

6. Przedmioty Aukcji są oceniane i wyceniane przez biegłego rzeczoznawcę ministerialnego.

7. Galeria gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.


7. CENA

1. Część z Przedmiotów Aukcyjnych posiada estymacje cenowe.

2. Część z Przedmiotów Aukcyjnych posiada Cenę Rezerwową zwaną też Ceną Minimalną, znaną jedynie Galerii.

4. W katalogu, jeśli określono, podaje się Estymacje. Właściciel Przedmiotu aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczęciem aukcji. Galeria zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej oraz Ceny Minimalnej przed aukcją.

5. Estymacje są określane przez Galerię na podstawie analizy wyników aukcji podobnych obiektów oraz aktualnych tendencji rynkowych.


8. PRZEBIEG AUKCJI

1. Licytacja odbywa się na stronie internetowej pod adresem onebid.pl. Nad poprawnym przebiegiem aukcji czuwa Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.

2. Na naszych aukcjach stosujemy postąpienia ustalone wcześniej według opublikowanej poniżej tabeli. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie stawek postąpień. W przypadku gdy będą one odbiegały od wskazanej tabeli powiadomimy o tym Uczestników aukcji.

3. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność przebiegu aukcji.

4. Oferta Uczestnika jest wiążąca zaraz po jej akceptacji przez Uczestnika poprzez zatwierdzenie stosownym przyciskiem na stronie aukcji.

5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.

6. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji.

7. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej.

8. Każda oferta na rzecz Przedmiotu aukcji przesłana przez Uczestnika aukcji wydłuża automatycznie czas trwania aukcji danego Przedmiotu o kolejne 2 minuty. Daje to szansę dogrywki przez innych Uczestników aukcji zainteresowanych nabyciem danego Przedmiotu aukcji.

9. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela.

10. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą zakończenia czasu trwania aukcji danego Przedmiotu. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 70(2) § 2 Kodeksu cywilnego.


9. PŁATNOŚĆ

1. Do wylicytowanej ceny w szczególnych przypadkach zostanie doliczona opłata z tytułu droit de suite.

2. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie do 5 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. Galeria będzie uprawniona do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

3. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny.

4. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto Galerii 40 1140 2004 0000 3302 7579 0672 – (w przypadku przelewów), z numerem BIC dla przelewów zagranicznych (BREX PL PW MBK) bądź autoryzacji transakcji (w przypadku zamówień płatnych przez PayPal).

5. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.

6. Jest możliwość dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych odpowiednio: 60 1140 2004 0000 3312 0392 1426 dla USD i 65 1140 2004 0000 3112 0392 1434 Euro.

7. W przypadku nieopłacenia wygranego przedmiotu nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży.

8. Galeria zastrzega sobie prawo przedsądowego, w tym za pomocą firm i osób zewnętrznych pracujących w sektorze windykacyjnym, oraz sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi.


10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Galeria uprawniona jest do odstąpienia od Umowy oraz wpłaconej zaliczki, jeśli taka wcześniej była wpłacona.


11. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

1. Przesłanie obiektu na adres wskazany przez Nabywcę następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Galerii. Na terenie Rzeczypospolitej koszt wysyłki ponosi Galeria. Wszelkie koszta wysyłek zagranicznych będą spoczywały na Nabywcy.

2. Galeria wydaje potwierdzenie dokonania zakupu będące w istocie dokumentem Faktura Vat Marża, podpisane przez biegłego rzeczoznawcę, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.

3. Odpowiedzialność Galerii za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili nadania Przedmiotu Aukcji firmie przewozowej.

4. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty zwrócone przez firmę przewozową do siedziby Galerii oraz obiekty nieodebrane po minięciu 10 dni roboczych od zakończenia danej aukcji, Galeria będzie liczyła składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt. Koszta te nie podlegają negocjacji ani reklamacji.


12. REKLAMACJE

1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.

2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia Umowy.

3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej opatrzona własnoręczny podpisem osoby składającej reklamację.

4. Galeria ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2018 roku.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.).

3. Galeria jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 ze zm.).

4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o ewentualne opłaty aukcyjne zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

About the Auction

To już czwarta aukcja galerii artkomiks.pl poświęcona sztuce animacji, w ramach której oferujemy oryginalne rysunki animatorów oraz ręcznie malowane folie animacyjne do czołowych polskich i zagranicznych produkcji animacyjnych.

Tym razem zaoferowaliśmy prace do takich animacji jak m.in. - z polski: "Bolek i Lolek", "Reksio", "Dziwne przygody kota Filemona", "Zaczarowany ołówek" i innych; oraz animacji zagranicznych, w tym: "Atomówki", "Batman", "Kacze opowieści", "Muminki" i innych.

Rarytasem podczas tej aukcji z pewnością są: komplet prac do "Flintstones" sygnowany przez legendy światowej animacji - Williama Hanne i Josepha Barbere - wyjątkowy komplet prac animacyjnych do "Kaczych opowieści" ze wspaniałym szpalerem głównych postaci oraz klatka animacyjna z Lucas Film do "Star Wars" Clone Wars".

Zapraszamy do udziału w tej niezwykłej aukcji!

FAQ
About the Seller
Art Komiks
Contact
Artkomiks.pl sp. z o.o.
room
Długa 29
00-238 Warszawa
keyboard_arrow_up
+